MySQL 操作

接続

/usr/bin/mysql -hlocalhost -utest -ptestp test

全てのテーブルとデータをファイルに出力

/usr/bin/mysql -hlocalhost -utest -ptestp test>~/all.dump

対象のテーブルcreate文をファイルに出力

/usr/bin/mysql -hlocalhost -utest -ptestp test>~/all.dump テーブル名 -d >~/テーブル名_create.dump

対象テーブルデータをファイルに出力

/usr/bin/mysql -hlocalhost -utest -ptestp test テーブル名 -t >~/テーブル名_data.dump